Sustainable company

We are in the business of combating climate change and driving a more circular economy, and it is our obligation to leave behind a better earth for the next generation. Being sustainable is core to our organization and we ensure economic growth without exploiting the resources or the people of this planet.

Elopak Poland
Firma spółki – “ELOPAK” SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Adres spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
E-mail – info.pl@elopak.com
Telefon – 22 785 90 00
Oznaczenie Sądu – SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Numer KRS – 0000118262
NIP – 526-020-77-75
Kapitał zakładowy – 14.679.558,12 zł
Kapitał wpłacony – 14.679.558,12 zł

Informacje Korporacyjne,

26.06.2024

26.06.2024 obyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2023.

23.06.2023

23.06.2023 obyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2022.

01.09.2022

23.08.2022 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2021.

30.06.2021

30.06.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2020.

04.06.2021

Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które ma odbyć w dniu 30 czerwca 2021 r., o godzinie 10.00, w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska, Magdalena Szymańska s.c., ul. Ordynacka 14/4, 00-358 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest następujący:

1 Otwarcie obrad.

2 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4 Przyjęcie porządku obrad.

5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

8 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz określenia dnia wypłaty dywidendy.

9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Spółki.

10 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.

11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.

12 Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji budżetu Spółki przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki.

13 Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

14 Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.

15 Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

30.11.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00

29.10
W dn. 29.10 Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydaje postanowienie o wpisaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adres strony internetowej spółki Elopak S.A.


09.11.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00

19.10.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

28.09.2020
28.09.2020 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2019.

28.09.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

07.09.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.